แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มหาสมณะ เป็นประมุขของบรรดาสมณะชาวยิว มีหน้าที่ดูแลการถวายบูชาและศาสนพิธีต่างๆ ในพระวิหาร มีหน้าที่นำเลือดเข้าไปประพรมพระที่นั่งแห่งพระกรุณาในวันชดเชยบาปประจำปี 

ต่อมาเมื่อชาวยิวอยู่ในปกครองของชาวโรมัน  รัฐบาลโรมันเป็นผู้แต่งตั้งมหาสมณะจากครอบครัวสมณะที่ร่ำรวยและมีอำนาจ ทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งด้านศาสนาและบ้านเมือง คือดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาซันเฮดริน พันธสัญญาใหม่ โดยเฉพาะฮีบรูเรียกพระเยซูเจ้าว่า “มหาสมณะ” ด้วย