แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พันธสัญญา ความสัมพันธ์ของบุคคลสองฝ่ายที่ทำสัญญาตกลงกันโดยมีข้อผูกมัด ในพระคัมภีร์หมายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากพระ สัญญาของพระเจ้าและข้อผูกมัดของมนุษย์ที่จะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ ในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับโนอาห์ อับราฮัม  โมเสสและกษัตริย์ดาวิด  เป็นการแสดงความรักของพระองค์ต่อมนุษย์ (ชาวอิสราเอล)

แต่ในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับมนุษย์โดยการสิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า