แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระศาสนจักร หมายถึง ประชากรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกมา (ekklesia ใน ภาษากรีก; qahal ในภาษาฮีบรู)