แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจา (God’s word) พระดำรัสของพระเจ้าที่มีมาถึงมนุษย์เพื่อแสดงพระประสงค์และพระลักษณะของพระองค์ให้มนุษย์ได้รู้ พระวาจานี้ทรงฤทธิ์อำนาจ มนุษย์และทูตสวรรค์จึงต้องเชื่อฟัง บางครั้งยังหมายถึงพระดำรัสที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ 

ในพันธสัญญาใหม่มักจะหมายถึงข่าวสารที่พระเจ้าทรงเปิดเผยในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งเป็น “พระวาจา” หรือ “พระวจนาตถ์” (Logos = the Word) ของพระเจ้า ซึ่งทุกคนต้องประกาศ รับใช้ และเชื่อฟัง เป็นถ้อยคำแห่งชีวิต (ฟป 2:16) ความจริง (อฟ 1:13) ความรอดพ้น  (กจ 13:26) การคืนดี (2 คร 5:19) และไม้กางเขน (1 คร 1:18)