แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวรสารสหทรรศน์ (Synoptic Gospels) หมายถึงพระวรสาร 3 ฉบับแรก คือ มธ มก และ ลก ซึ่งมีโครงสร้างและลำดับเรื่องราวของเนื้อหาใกล้เคียงกันมาก จนนำมาวางไว้เคียงกันและอ่านเรื่องราวไปพร้อมๆกันได้ (syn + opsis = มองพร้อมกัน)