แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวรสาร หรือ “ข่าวดี” คำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าที่นำความรอดพ้นมาให้มวลมนุษย์  สาระสำคัญคือ พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ทรงรักมนุษยชาติ ทรงส่งพระบุตรมาบังเกิดเป็นมนุษย์คือพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อทรงรับทรมานชดเชยบาปของมนุษย์ ทำให้มนุษย์คืนดีกับพระองค์ ได้รับความรอดพ้น กลับเป็นบุตรของพระองค์ มีสิทธิในมรดกนิรันดรร่วมกับพระคริสตเจ้า

มนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันและต้องรักกันในฐานะที่พระเจ้าทรงรับทุกคนเป็นบุตรของพระองค์  บางครั้งคำว่า “พระวรสาร” หมายถึงหนังสือ 4 ฉบับ ที่บันทึกเรื่องราวและคำสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งเป็น “ข่าวดี” นี้