แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวจนาตถ์ (The Word, Logos)  หมายถึงพระบุตรหรือพระปรีชาญาณของพระเจ้า ซึ่งทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ คือพระเยซูเจ้า เพื่อทรงเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับองค์พระเจ้าให้มนุษย์ได้รู้จัก