แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระพรพิเศษ (charisma) ความสามารถพิเศษที่พระจิตเจ้าประทานให้แก่มนุษย์เพื่อ ประโยชน์ของชุมชน เช่นการประกาศพระวาจา การรักษาโรค การทำนายอนาคต ฯลฯ