แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้า (God) พระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งและทรงคอย ดูแลรักษา ทรงเป็นองค์อมตะ ไม่ทรงเปลี่ยนแปร  ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แยกจากสรรพสิ่ง  ทรงเปี่ยมด้วยความรัก  ในวันสุดท้ายพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า พระเจ้าทรงเป็นสามพระบุคคล คือพระบิดา พระบุตรคือพระเยซูเจ้า กับพระจิตเจ้าซึ่งทรงเป็นพระเจ้าเดียว ทรงดำรงอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นและทรงร่วมประกอบพระราชกิจทุกอย่าง (ดู “พระตรีเอกภาพ”)