แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ผลแรก คือ ผลิตผลที่สุกเป็นรุ่นแรกของ ฤดูเก็บเกี่ยว  การถวายผลแรกเป็นการนำผลิต ผลแรกที่ดีที่สุดของการเก็บเกี่ยวมาถวาย เพื่อแสดงว่าการดำรงชีพของชาวอิสราเอลเป็นของประทานจากพระเจ้า (อพย 23:19)  ในพันธสัญญาใหม่ วลีนี้ใช้เปรียบเทียบหมายถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพเป็นคนแรก  (1 คร 15:20) และยังหมายถึงผู้มีความเชื่อทั้งหลายด้วย (ยก 1:18)