แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ธรรมบัญญัติ เป็นคำแปลคำภาษาฮีบรู “Torah” (ซึ่งยังแปลได้อีกว่า “คำสั่งสอน”) ซึ่ง หมายถึงหนังสือ 5 เล่มแรกในพระคัมภีร์ (หนังสือปัญจบรรพ) และประมวลกฎหมายที่มีอยู่ในหนังสือนั้น แต่บางครั้งคำนี้หมายถึงพันธสัญญาเดิมทั้งหมด