แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เทศกาลอยู่เพิง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 22 ของเดือนที่เจ็ดตามปฏิทินของชาวยิว มีข้อกำหนดให้ชายชาวอิสราเอลต้องเดินทางไปนมัสการพระเจ้าที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม  และให้ชาวอิสราเอลโดยกำเนิดทุกคนต้องอยู่ใน เพิงที่ทำด้วยกิ่งไม้ตลอดระยะเวลา 7 วัน (ลนต 23:42) เป็นการเตือนให้ระลึกถึงการเดินทางอพยพในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเขาพำนักในกระโจมเป็นเวลาถึง 40 ปี (ลนต 23:43)