แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เทศกาลฉลองพระวิหาร เป็นเทศกาลที่ตั้งขึ้นในยุคหลัง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เทศกาลแห่งแสงสว่าง” เป็นการเฉลิมฉลองที่ยูดาส มัคคาเบียสกำหนดขึ้น เมื่อเขายึดพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มคืนมาได้จากกษัตริย์อันทิโอคัส เอปีฟาเนสในปี 164 ก.ค.ศ. แล้วจึงถวายพระวิหารแด่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกษัตริย์อันทิโอคัสทำให้พระวิหารมีมลทินโดยตั้งเทวรูปในบริเวณพระวิหาร