แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ซีซาร์ เป็นสมญาที่พันธสัญญาใหม่ใช้เรียกพระจักรพรรดิโรมันหลายองค์ตามนามของจูลีอัส ซีซาร์ แม่ทัพสำคัญชาวโรมัน