แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ซาตาน แปลว่า “ปฏิปักษ์” เป็นเจ้าแห่งความชั่วร้าย  บางครั้งเรียกว่า “มาร” หรือ “ปีศาจ” หรือ “เบเอเซบุบ” (เบเอลเซบูล) (มธ 10:25; 12:24,27) หรือ “เจ้าแห่งโลกนี้”  (ยน 14:30) หรือ “เจ้าผู้ปกครองชั้นบรรยากาศ” (อฟ 2:2)

ซาตานตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า พยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์ โดยเฉพาะในเรื่องข่าวดี ซาตานจะพยายามทำให้มนุษย์พลาดไปจากสิ่งที่ดีที่สุดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทำร้ายหรือล่อลวง แต่มารทำสิ่งเหล่านี้ได้เฉพาะในขอบเขตที่พระเจ้าทรงกำหนดเท่านั้น  นอกจากนี้มารยังถูกพระเยซูเจ้าพิชิตโดยการเจริญพระชนมชีพและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์  ในวาระสุดท้ายมารจะถูกทิ้งลงในบึงไฟนรก (มธ 25:41; วว 20:10)  พระคัมภีร์สอนว่าเราต้องต่อต้านปีศาจหรือมาร แล้วมันจะหนีไปจากเรา (ยก 4:7)