แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชีวิตนิรันดร เป็นคุณลักษณะของชีวิตที่เริ่มขึ้นทันทีที่บุคคลหนึ่งมีความเชื่อในพระเยซูเจ้า และรับความรอดพ้นจากพระองค์ (ยน 3: 36) ทั้งจะดำเนินต่อเนื่องไป แม้หลังจากที่ผู้นั้นตายทางร่างกายแล้ว โดยความสัมพันธ์ที่เขามีกับพระเจ้าในชีวิตที่ไม่จบสิ้น (ยด 21)