แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชนเลวี คือชาวอิสราเอลหรือชาวยิวที่สืบเชื้อสายมาจากเลวี บุตรคนหนึ่งของยาโคบ มีฐานะและความรับผิดชอบพิเศษในหมู่ชาวยิว คือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีและการดูแล รักษากระโจมที่ประทับของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร หรือดูแลพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม  ชนเลวีเท่านั้นที่เป็นสมณะได้ แต่ไม่ใช่ชนเลวีทุกคนเป็นสมณะ