แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ (glossolalia) หมายถึงการเปล่งเสียงที่ไม่เป็นภาษาโดยอิทธิพลของพระจิตเจ้า เป็นการแสดงความยินดีหรือวอนขอพระเจ้า (เทียบ 1 คร 12:10, 28, 31; 13:1, 8; 14:1-27)