foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ (glossolalia) หมายถึงการเปล่งเสียงที่ไม่เป็นภาษาโดยอิทธิพลของพระจิตเจ้า เป็นการแสดงความยินดีหรือวอนขอพระเจ้า (เทียบ 1 คร 12:10, 28, 31; 13:1, 8; 14:1-27)