แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การพิพากษา การที่พระเจ้าทรงตัดสินมนุษย์ตามการกระทำของเขา มักจะมีความหมายในทางลบเหมือน “การตัดสินลงโทษ” (ยก 2:13; 5:12) บางครั้งยังหมายถึงการที่พระเจ้าเสด็จมาพิพากษามวลมนุษย์ในวันสิ้นพิภพ (ยน 12:47-50; มธ 13:40-43; 25:31-46) สาระสำคัญของคำสอนที่บรรดาอัครสาวกประกาศเกี่ยวกับความรอดพ้นที่พระเจ้าประทานแก่มนุษยชาติโดยทางพระคริสตเจ้าที่ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ (เทียบ รม 16:25; 1 คร 1:21; 15:3-5) คือการที่พระเจ้าทรงทำให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีและถูกต้องกับพระองค์ (รม 5:16) โดยทรงอภัยบาปของมนุษย์ ประทานพระหรรษทาน ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรม