แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การประกาศ (ข่าวดี) (Kerygma) สาระสำคัญของคำสอนที่บรรดาอัครสาวกประกาศเกี่ยวกับความรอดพ้นที่พระเจ้าประทานแก่มนุษยชาติโดยทางพระคริสตเจ้าที่ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ (เทียบ รม 16:25; 1 คร 1:21; 15:3-5) คือการที่พระเจ้าทรงทำให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีและถูกต้องกับพระองค์ (รม 5:16) โดยทรงอภัยบาปของมนุษย์ ประทานพระหรรษทาน ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรม