แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การเจิม (หรือชโลม) คือ การเทน้ำมันบนวัตถุหรือบุคคล เป็นสัญลักษณ์ว่าคนหรือสิ่งของนั้นถูกแยกไว้สำหรับพระเจ้าโดยเฉพาะ เช่น การเจิมตั้งกษัตริย์ มหาสมณะ หรือ ประกาศก เป็นต้น