แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การเข้าสุหนัต    คือพิธีขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ  ปกติจะทำเมื่อเด็กชายเกิดได้แปดวัน (ปฐก 17:10-14) เป็นเครื่องเตือนใจที่ติดกาย ให้ระลึกถึงความสัมพันธ์ฝ่ายจิตใจ ระหว่างพระเจ้ากับประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร