แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กลุ่มผู้รักชาติ, กลุ่มชาตินิยม หมายถึง ชาวยิวที่อยู่ในขบวนการต่อต้านการปกครองของจักรวรรดิโรมัน ในบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้ามีสองคนที่ชื่อ “ซีโมน” เพื่อจะแยกว่า ใครเป็นใคร  คนหนึ่งจึงได้ชื่อว่าอยู่ใน “กลุ่มผู้รักชาติ” หรือ “กลุ่มชาตินิยม” (เทียบ มก 3:18; มธ 10:4; ลก 6:15)