แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความอ่อนแอ

หัวข้อ     พระหรรษทานของพระเจ้า
พระคัมภีร์    แต่พระองค์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับเจ้า เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ” (2คร 12:9ก)
อุปกรณ์     ผู้สอนเตรียมที่ยกน้ำหนัก หรือวัตถุอื่นที่มีน้ำหนักมากเด็กเล็กๆ ไม่สามารถยกได้ วางไว้กลางห้องที่จะสอน

เนื้อหา
โอ้! ไม่ทราบว่าใครเอาที่ยกน้ำหนัก (หรือวัตถุที่มีน้ำนักมาก) มาวางไว้ที่นี่ ขวางทางเดินของพวกเรา  ครูเรียกเด็กเล็กๆ ขึ้นมาคนหนึ่ง (เด็กที่ไม่สามารถยกสิ่งนั้นได้) เรียกชื่อเขา หนูช่วยครูยกสิ่งนี้ออกไปไว้ข้างๆ ห้องให้ครูที (โดยปกติแล้วเด็กที่ได้รับการเรียกก็จะออกมาทั้งยก  ทั้งผลัก ทั้งดึง  เพื่อให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่) หลังจากที่เขาได้พยายามแล้วครูเรียกเด็กให้ไปหาครู  และถามว่า
ทำไมหนูจึงไม่สามารถยกออกไปได้? (ให้เด็กตอบ ส่วนใหญ่เด็กจะตอบว่าหนูเด็กเกินไป) นั่นคือคำตอบที่ถูกต้อง เด็กยังไม่แข็งแรงพอที่จะเคลื่อนหรือยกของหนักๆ จึงไม่ควรถูกเรียกให้ยกของที่หนักเกินกำลัง ให้คนที่โตกว่ายกหรือเคลื่อนออกไป
เราทุกคนพยายามทำสิ่งที่หนักเกินกำลังของตน เราพยายามอย่างมากที่จะเป็นคนดี แต่ในบางครั้งเราก็ยังคงทำสิ่งที่ผิด ให้เราฟังว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงความอ่อนแอของเราไว้อย่างไร

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
เมื่อเราอ่อนแอที่จะเป็นคนดีด้วยตัวเองอำนาจของพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ เพื่อที่จะยกสิ่งหนักเกินกำลังของเราออกไป พระเจ้าทรงส่งพระเยซูเจ้าลงมาเพื่อยกบาปของเรา    เราอ่อนแอเกินกว่าจะละทิ้งบาป พระเยซูเจ้าเองทรงลบล้างบาปของเรา และสามารถช่วยเราให้เป็นคนเข้มแข็งขึ้น