แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ภาพเด็ก

หัวข้อ          ความรักมั่นคงของพระเจ้า
พระคัมภีร์       ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์  ข้าแต่พระเจ้า เป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่เด็กๆมา ข้าพระองค์พึ่งพระองค์ตั้งแต่กำเนิด พระองค์ทรงเป็นผู้นำข้าพระองค์จากครรภ์มารดา  ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เสมอ
(สดด 71:5-6)
อุปกรณ์      ผู้สอนขออนุญาตผู้ปกครองให้เด็กบางคนนำภาพของเขาเมื่อยังเล็กมาด้วย  ผู้สอนเองควรเตรียมมาด้วยเช่นกัน และเตรียมกระจกส่องหน้ามาด้วย

เนื้อหา
ครูแปลกใจมากว่าเราจะจำคนโดยดูจากรูปเมื่อเขายังเล็กได้อย่างไร  ครูจะให้พวกเราบางคนดูรูป และให้ลองเดาดูว่าเป็นใคร
ครูให้เด็กดูรูป และให้เดาว่าเป็นใคร (ดูเพียง 3-4 รูป รวมทั้งรูปของครูเองด้วย)
เรารู้สึกสนุก และตลกเมื่อมองรูปที่เรายังเล็ก ถ้าเราส่องกระจกดูหน้าของเราในปัจจุบันนี้ก็ตลกไปอีกแบบหนึ่ง จะเห็นว่าเราเติบโตขึ้น        (ส่งรูปคืนให้เจ้าของ และให้ทุกคนได้มีโอกาสส่องกระจก)
ในสมัยก่อนที่เขียนพระคัมภีร์ยังไม่มีกล้องถ่ายรูป  แต่ผู้เขียน         พระคัมภีร์ ท่านหนึ่งนึกถึงสมัยเมื่อเขายังเล็ก 

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
ผู้เขียนพระคัมภีร์ท่านนี้ยังจดจำได้ดีว่า พระเจ้าทรงอยู่กับท่านตั้งแต่เด็กๆ ท่านเปี่ยมไปด้วยการเทิดทูน
พระเจ้าทรงให้เราเติบโตจากเด็กทารกเป็นเด็กน่ารักในปัจจุบัน ในอีกไม่กี่ปีเราก็จะเติบโตเป็นวัยรุ่น และเป็นผู้ใหญ่ ตลอดการเติบโตของเรานี้ พระเจ้าทรงอยู่กับเราด้วยความรัก และเอาใจใส่เสมอ เราสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงประทานให้เราเป็นเราในปัจจุบัน และสำหรับในอนาคตที่เราจะเป็น