แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ไม้เท้า

หัวข้อ    อำนาจของพระเจ้า
พระคัมภีร์       ในทำนองเดียวกัน    พระจิตเจ้าเสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอ เพราะเราไม่ทราบว่าจะต้องอธิษฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสม แต่พระจิตเจ้าทรงคร่ำครวญอ้อนวอนขอแทนเราโดยไม่เป็นคำพูด (รม 8:26)
อุปกรณ์    ไม้เท้าหลายๆ แบบ ไม้ค้ำยัน (อาจจะทำด้วยไม้ไผ่ก็ได้) รวมทั้งเครื่องพยุงตัว และเก้าอี้ล้อเข็น ถ้าหาได้

เนื้อหา

มีใครเคยใช้ไม้เท้าบ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ)
วันนี้ครูนำไม้เท้า และไม้ค้ำยันมาหลายอันมีใครอยากทดลองใช้บ้าง? (ครูแจกจ่ายไม้เท้าให้เด็กๆ ทดลองใช้)
เมื่อเราได้รับบาดเจ็บหรือไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง เราใช้ไม้เท้าหรือไม้ค้ำยัน เพื่อช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้ ครูดีใจที่มีคนคิดสร้าง ไม้เท้าขึ้นมา ถ้าเราบาดเจ็บไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และไม่มีไม้เท้า เราก็ต้องนั่งอยู่กับที่ทั้งวัน
มีบางคนกล่าวว่า เชื่อในพระเจ้าคือไม้ค้ำยัน พวกเราคิดว่าพวกเขาหมายถึงอะไร? (ครูให้เด็กๆ ตอบ) บางคนคิดว่าศาสนาเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้ผู้ที่อ่อนแอสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง แต่ในพระคัมภีร์กล่าวว่า เราทุกคนอ่อนแอ ทุกๆ คนเป็นผู้อ่อนแอเพราะบาป
แต่พระเจ้าไม่ปรารถนาให้เราอ่อนแอ ให้เราฟังว่าพระเจ้ากระทำอะไรเพื่อเรา

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระเจ้าทรงทำให้เราเข้มแข็งโดยทางพระจิตเจ้า พระองค์ทรงฉุดเราขึ้นไม่ให้ตกอยู่ในความอ่อนแอ  เมื่อเราไม่ทราบว่าจะภาวนาอย่างไร พระจิตเจ้าก็ทรงภาวนาแทนเราด้วย
(ชูไม้เท้าขึ้น) ไม้เท้านี้ยิ่งใหญ่ ช่วยไม่ให้คนหกล้ม พระเจ้าทรง         ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง  พระองค์ไม่เคยปล่อยให้เราล้มลง