ของเหลือ

หัวข้อ    พระเยซูเจ้าทรงเอาใจใส่
พระคัมภีร์    ทุกคนได้กินจนอิ่ม แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้ถึงสิบสองกระบุง (มธ 14:20)
อุปกรณ์    ตะกร้าหลายๆ ใบ และขนมปัง  1-2 ก้อนใหญ่ๆ ตัดขนมปังขนาดชิ้นละคำใส่ลงในตะกร้า

เนื้อหา

พวกเราคิดว่าในมิสซาวันอาทิตย์มีสัตบุรุษมาวัดประมาณกี่คน   50,100 หรือ  500 ? (ครูให้เด็กตอบ) แน่นอนว่ามีคนมาร่วมบูชามิสซาเป็นจำนวนมาก  ครั้งหนึ่งมีจำนวนคน ผู้ชายประมาณ 5,000 คน ไม่นับผู้หญิงและเด็ก พวกเขาเหล่านี้พูดและทำงานมาตลอดทั้งวัน แน่นอนว่าต้องหิว เพื่อนๆ ของพระเยซูต้องการส่งพวกเขากลับไป แต่พระเยซูทรงทราบดีว่าพวกเขาหิว  จึงทรงเลี้ยงประชาชนเหล่านั้นด้วยขนมปังห้าก้อน และปลาสองตัว เป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่
หลังจากที่ประชาชนกินเสร็จแล้ว เพื่อน ๆ ของพระเยซูได้เก็บรวบรวมขนมปังที่เหลือใส่ตะกร้า (ครูยกตะกร้าขึ้น) ตะกร้าพวกเขาก็คงมีขนาดเท่าๆ กับใบนี้ นักเรียนคิดว่าพวกเขาเก็บได้กี่ตะกร้า (ให้เด็กๆ ตอบ)

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
ในพระคัมภีร์บอกเราว่าเขาเก็บได้สิบสองตะกร้า (กระบุง)
พวกเรามีใครหิวบ้าง?  บางทีขนมปังเหล่านี้จะช่วยไม่ให้ท้องร้องในขณะที่เรียน (ส่งตะกร้าขนมปังให้เด็กๆ ได้แจกจ่ายแบ่งกันกิน)
พระเยซูเจ้าทรงเอาใจใส่ความหิวโหยของประชาชน แน่นอนว่าเราไม่สามารถทำอัศจรรย์เหมือนกับพระเยซูเจ้า แต่เราสามารถช่วยเหลือผู้ที่หิวโหยได้ ในประเทศของเราและทั่วโลกมีคนหิวโหยจำนวนมาก เราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้โดยแบ่งอาหารที่เหลือของเราให้กับเขา เสียสละอดออมค่าขนมช่วยผู้ที่ยากจนกว่าเรา เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วให้เราถามคุณพ่อคุณแม่ว่าจะสามารถช่วยผู้ที่หิวโหยได้อย่างไรบ้าง