แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ท่านสามารถเขียนด้วยปากหรือ?

หัวข้อ    พละกำลัง
พระคัมภีร์        ข้าพเจ้าสามารถทำทุกอย่างได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า (ฟบ 4:13)   
อุปกรณ์    ปากกาสีเส้นใหญ่ๆ และกระดาษ

เนื้อหา

มีใครในพวกเราหัดคัดลายมือที่โรงเรียน? (ให้เด็กๆ ตอบ)
ครูขออาสาสมัคร 4 คน ที่มีลายมือสวยๆ ช่วยครู (ครูแจกกระดาษและปากกาให้เด็กทั้ง 4 คน และให้เขาออกมาหน้าชั้น)
ให้พวกเธอเขียนคำว่า “พระเยซูรักฉัน” ลงบนกระดาษ เขียนให้สวยที่สุดและตัวโตพอให้ทุกคนในห้องนี้สามารถอ่านได้ (ให้เด็กเขียน เมื่อเขียนเสร็จแล้วครูนำขึ้นมาชูให้ทุกคนในชั้นได้อ่าน)
ทุกคนเขียนได้สวยมาก
ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์จริงๆ ที่พระเจ้าประทานมือและนิ้วให้แก่เราเพื่อเราจะได้เขียนหนังสือจริงหรือไม่? มีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถใช้มือของเขาเขียน อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเกิดมาพิการ แต่มีพวกเขาบางคนได้รับการสอนให้ใช้ปากเขียนหนังสือ พวกเราลองมาทดลองเขียนคำว่า “พระเยซูรักฉัน” ด้วยปาก ดูซิว่าเราจะทำได้หรือไม่ ห้ามใช้มือช่วย (ให้เด็กฝึกโดยใช้ปากเขียน)
การใช้ปากเขียนหนังสือนั้นเป็นสิ่งที่ยากจริงหรือไม่? ถึงแม้ว่าการใช้ปากเขียนหนังสือเป็นสิ่งที่ยาก      แต่ก็มีบางคนสามารถเขียนจดหมาย หนังสือ และวาดรูปด้วยปาก
นักบุญเปาโลบอกเราว่าพระเยซูเจ้าทรงช่วยเราให้สามารถกระทำสิ่งที่ยากได้

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
นักบุญเปาโลต้องการบอกทุกๆ คน เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า แม้ท่านจะต้องทำงานที่ยากลำบากแต่ท่านมิได้ทำเพียงลำพัง พระเยซูเจ้าทรงอยู่กับท่าน ช่วยเหลือท่าน แม้ในสิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่สามารถเป็นไปได้ ให้เป็นไปได้
ครูดีใจที่พวกเราทุกคนสามารถใช้มือเขียนและวาดภาพได้ ถ้าเราไม่สามารถใช้มือ พระเจ้าก็จะทรงหาวิธีอื่นให้เราสามารถเขียนได้ พระองค์ไม่ปรารถนาให้เราตกอยู่ในความเศร้า เมื่อเราไม่สามารถกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เราสามารถวอนขอพละกำลังจากพระองค์เพื่อให้เราสามารถถวายพระพรแด่พระองค์
พวกเรายังจำพระคัมภีร์ที่นักบุญเปาโลเขียนถึงชาวฟิลิปปีได้หรือไม่ ให้เรากล่าวอีกครั้งพร้อมๆ กันว่า “ข้าพเจ้าสามารถทำทุกอย่างได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า” ในสัปดาห์นี้ให้เราสวดภาวนาวอนขอพละกำลังจากพระเจ้า