แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เรื่องดีๆ

หัวข้อ           พระวรสาร
พระคัมภีร์        พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้ยิน และได้เห็น คนตาบอดกลับแลเห็น  คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ คนยากจนได้รับการประกาศข่าวดี”
(มธ 11:4-5)
อุปกรณ์    เขียนคำซุบซิบนินทาลงในกระดาษ
ตัวอย่างเช่น “สุดาบอกมาลีว่าเขาชอบแดง และมาลีก็นำเรื่องนี้ไปบอกแดง” ครูแต่งเรื่องขึ้นเอง  แต่ต้องระวังไม่ควรใช้ชื่อจริงของเด็กเขียน

เนื้อหา

ซุบซิบนินทาคืออะไร? (ให้เด็กๆ ช่วยกันตอบ) นินทาคือเอาเรื่องของคนอื่นซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงไปเล่าให้อีกคนหนึ่งฟัง มีคนเป็นจำนวนมากชอบนินทา นักเรียนคิดว่าทำไมคนเหล่านี้จึงชอบนินทา?           (ให้เด็กๆ ตอบ)
วันนี้เราจะเล่นสนุกกับข่าวนินทาเล็กๆ น้อยๆ ให้ทุกคนเข้าแถวเรียงหนึ่ง (จะเล่นเพียงแถวเดียว หรือหลายแถวก็ได้ถ้ามีจำนวนเด็กมาก)
ครูจะบอกความลับให้กับคนแรกของแถว (ถ้ามีหลายแถวใช้เขียนลงในกระดาษให้เด็กอ่านจะสะดวกกว่า) แล้วให้บอกต่อๆ กัน ห้ามส่งเสียงดัง พูดให้ได้ยินเพียง 2 คน เมื่อเสร็จแล้ว ให้คนสุดท้ายเขียนลงในกระดาษ
เมื่อเขียนแล้วให้เอามาเทียบกับต้นฉบับ  ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (ครูและเด็กช่วยกันออกความเห็น)
นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนินทา ซึ่งสามารถทำให้เราสับสน เมื่อการนินทาทำให้เราสับสน ก็สามารถทำร้ายบางคนได้ นี่คือเหตุที่ว่าทำไมพระคัมภีร์จึงได้ห้ามการนินทา
แต่มีวิธีที่จะบอกเรื่องดีๆ พระเยซูเจ้าทรงบอกกับศิษย์ของท่านยอห์นให้ไปบอกกับคนอื่นๆ ในสิ่งที่พวกเขาได้เห็น และได้ยินเกี่ยวกับพระองค์ ให้เราฟังข้อความที่พวกเขาได้บอก

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
เป็นเรื่องดีๆ จริงหรือไม่? เราสามารถบอกกับคนอื่นๆ ถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ เราสามารถเผยแผ่ข่าวว่า พระเยซูเจ้าทรงรักเรามากเพียงใด พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเราอย่างไร       ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างไร และทรงปรารถนาให้เราอยู่ในสวรรค์กับพระองค์อย่างไร
เมื่อเราบอกผู้อื่น ให้ทราบถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซู เราทำให้พระเจ้ามีความสุข ซึ่งไม่ใช่การนินทา แต่เป็นข่าวดี