ความเกี่ยวพัน

หัวข้อ    พระกายของพระคริสตเจ้า
พระคัมภีร์       ท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า และแต่ละคนต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น (1คร 12:27)
อุปกรณ์        ครูแจกเชือกยาว 3 ฟุต ให้เด็กคนละ 1 เส้น เมื่อเด็กมาถึง ครูเก็บไว้เองเส้นหนึ่ง และบอกเด็กว่าจะใช้เชือกเส้นนี้ในการเรียนครั้งนี้

เนื้อหา

ทุกๆ คนได้รับเชือกคนละ 1 เส้น เมื่อเข้ามาในห้องนี้ ทุกๆ คนมีเชือกแล้วนะ (ครูตรวจให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนมีเชือก)   เราสามารถใช้เชือกเหล่านี้ทำอะไร? (ให้เด็กๆ ตอบ)
ถ้าเราเอาเชือกแต่ละเส้นมาต่อกัน จะเกิดอะไรขึ้น? ลองเอาเชือกของเราแต่ละคนผูกเข้าด้วยกันแล้วดูว่าเราจะทำให้ เชือกยาวเท่าไร คนที่โตกว่าขอให้ช่วยน้องที่เล็กกว่า ขณะที่พวกเรากำลังผูกเชือกเข้าด้วยกัน ครูจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟัง

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระเจ้าประทานพระพรพิเศษให้กับเราแต่ละคน เราแต่ละคนสามารถใช้พระพรนี้กระทำในสิ่งดีที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า แต่ถ้าเรานำพระพรของทุกคนมารวมกันเราสามารถกระทำสิ่งที่ดีที่ยิ่งใหญ่กว่า เรามีวัดต่างๆ มากมาย  วัดคือกลุ่มคริสตชนที่นำพระพรของแต่ละคนที่มีมาใช้เพื่อรับใช้พระเจ้า และบอกคนอื่นๆ ให้รู้ถึงความรักของพระเจ้า (ผูกเชือกทุกๆ เส้นเข้าด้วยกัน) เมื่อเรารวมพระพรและความสามารถต่างๆ ของเราเข้าด้วยกัน เราจะมีพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้น
ให้เรามาดูกันว่าเชือกของเรายาวขึ้นมากแค่ไหน (ให้เด็กๆ ช่วยกันจับเชือกเพื่อดูว่าความยาวเชือกเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก)
(ให้เด็กๆ มารวมกันและใช้เชือกล้อมรอบพวกเขาไว้)  เราเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงรวมพวกเราเข้าไว้ด้วยกันเพื่อกระทำสิ่งดีและพิเศษต่างๆ