พระอาณาจักร พระเดชานุภาพ และพระสิริรุ่งโรจน์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระอาณาจักร พระเดชานุภาพ และพระสิริรุ่งโรจน์

หัวข้อ    การสรรเสริญ
พระคัมภีร์          แด่พระองค์แต่เพียงพระองค์เดียว ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงช่วยเราให้รอดพ้น อาศัยพระบารมีของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอพระสิริรุ่งโรจน์ พระศักดานุภาพ พระเดชานุภาพ และพระฤทธานุภาพ จงมีแด่พระองค์ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตตลอดนิรันดร อาแมน (ยด 25)
อุปกรณ์         เขียนข้อความจากจดหมายนักบุญยูดาลงในกระดาษแข็ง เพื่อต่อท้ายบทภาวนาของพระเจ้า (ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 42-47)

เนื้อหา
             
ตลอด 6 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องบทภาวนาของพระเจ้า พวกเราทุกคนได้พยายามตั้งใจเรียน และท่องจำบทภาวนานี้ ในวันนี้เราจะต่อในช่วงสุดท้ายของบทภาวนานี้ เราจะไม่พบบทภาวนาช่วงสุดท้ายนี้ในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 6 แต่บรรดาคริสตชนได้กล่าว      คำภาวนานี้ต่อท้ายบทภาวนาของพระเจ้ามาเป็นเวลา 2000 กว่าปีแล้ว ให้เราสวดพร้อมๆ กัน (ใช้บทภาวนาที่เตรียมมาติดบนบอร์ดให้ทุกคนอ่าน)
ถ้อยคำเหล่านี้เป็นวิธีพูดของเราว่า “ข้าแต่พระเจ้า” พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ พระนามพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ประทานอาหารประจำวันแก่เรา และทรงอภัยบาปให้เรา พวกเราปรารถนาจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ตลอดไป พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”
พวกหนูรู้ไหมว่าคำสุดท้ายของบทภาวนาของพระเจ้าทำให้ครูคิดถึงอะไร? ทำให้ครูคิดถึง “การโบกไปมา” เวลาดูการแข่งขันฟุตบอลพวกหนูเคยเห็นเขาโบกไปมาหรือไม่? ผู้ชมที่นั่งอยู่บนอัฒจันท์ บางครั้งยืนบ้าง นั่งบ้าง โบกแขนไปมาเพื่อไชโยให้กับทีมของตน
เราจบบทภาวนาของพระเจ้าด้วยการไชโยแด่พระเจ้า และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา  เราจะไม่นั่งนิ่งๆ เหมือนกับบางคน เราจะโบกไปมาเหมือนคนเชียร์กีฬา เอาละ เด็กๆ เราจะมาฝึกกัน
(ครูให้เด็กเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง) เมื่อครูชี้ที่ใครให้คนนั้น ยืนขึ้น ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะโบกไปมา และนั่งลง พยายามมองคนข้างๆ ไว้เพื่อความพร้อมเพรียง ดูซิว่าเราสามารถโบกไปมาได้หรือไม่(ครูฝึกให้เด็กทำพร้อมๆ กันก่อน)
คิดว่าทุกคนพร้อมนะ เมื่อเราสวดถึงคำว่า “แด่พระองค์แต่เพียงพระองค์เดียว…” ช่วงสุดท้ายของบทภาวนาของพระเจ้า เราจะโบกไปมาด้วยท่าที่เราฝึกซ้อมกันไว้
(ให้เด็กทุกคนสวดบทภาวนาขอพระเจ้า   ตามที่ครูติดบอร์ดไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 42 จนถึงสัปดาห์ที่ 47   เมื่อถึงข้อความจากจดหมายนักบุญยูดา ของสัปดาห์นี้ให้เด็กทำท่าตามที่ฝึกไว้)