เงินทั้งหมดไปไหน?

หัวข้อ    ลักษณะผู้รับใช้
พระคัมภีร์       พระเจ้าทรงสามารถประทานพระหรรษทานทุกประการแด่ท่านอย่างอุดม เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งที่เพียงพอ และยังมีเหลือเฟือสำหรับกิจการดีทุกประการอีกด้วย (2คร 9:8-9)
อุปกรณ์          เตรียมถุงทาน (หรือขันใส่ทาน) ซองจดหมาย เช็ค แบงค์ร้อย เหรียญ 10 บาท 5 บาท และเหรียญ 1 บาท และกล่องที่ใหญ่พอจะบรรจุพระคัมภีร์ อาหารกระป๋อง หนังสือเรียน รูปโปสเตอร์เกี่ยวกับวัดหรือสารวัด ขวดใส่น้ำยาทำความสะอาด ฆ้อน และตะปู

เนื้อหา
         
มีใครในพวกเราที่เคยนำเงินไปวัดเพื่อใส่ในถุงทานบ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ)    ทุกวันอาทิตย์ในพิธีมิสซาจะมีการผ่านถุงทานไปรอบๆ (ครูชูถุงทาน หรือขันที่เตรียมมาให้เด็กดู หรือจะใช้สิ่งอื่นที่ในวัดของตนใช้ก็ได้ให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่นของตน) เพื่อให้ทุกคนใส่เงินที่จะทำบุญ บางคนใส่เงินในซองก่อน (ครูชูซองจดหมายให้เด็กดู) บางคนก็ใส่เช็ค บางคนใส่แบงค์ หรือเหรียญ (ครูชูสิ่งที่เตรียมมาให้เด็กดู)
พวกหนูเคยคิดหรือไม่ว่าเงินเหล่านี้ไปไหน? (ครูให้เด็กๆ ตอบ)
ครูเรียกชื่อเด็กขึ้นมาคนหนึ่ง ให้เขาใส่แบงค์ร้อยลงในถุงทาน แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น? (ครูให้แบงค์เด็กหยอดลงในถุงทาน)
เงินที่เราใส่ในถุงทาน รวมๆ กันแล้วนำไปใส่ธนาคาร (ครูนำถุงทานใส่ลงในกล่อง)
วัดของเราใช้เงินที่ใส่ไว้ในธนาคารเพื่อช่วยบรรดาธรรมทูต เพื่อไปประกาศถึงความรักของพระเยซูให้ผู้อื่นได้รู้ (หยิบพระคัมภีร์ออกมา เปิดออก และวางไว้ข้างหน้ากล่อง)
วัดของเราใช้เงินที่เก็บไว้ในธนาคารเพื่อซื้ออาหารช่วยเหลือผู้ยากไร้ (หยิบอาหารกระป๋องออกมาวางนอกกล่อง)
วัดของเราใช้เงินที่ใส่ไว้ในธนาคารเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้เขาได้รับการศึกษา ให้ได้เรียนคำสอน อบรมให้เป็นคริสตชนที่ดี (หยิบหนังสือเรียนออกมาวางไว้นอกกล่อง)
วัดของเราใช้เงินที่ใส่ไว้ในธนาคารเพื่อช่วยเหลืองานต่างๆ ของวัด สารวัด ใบประกาศต่างๆ ของวัด (หยิบโปสเตอร์หรือสารวัดออกมาวางนอกกล่อง)
วัดของเราใช้เงินที่ใส่ไว้ในธนาคารเพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมวัด ทำความสะอาดวัด ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า (หยิบน้ำยาทำความสะอาด ฆ้อน ตะปูออกมานอกกล่อง)
ทุกคนเห็นแล้วว่าเงินถูกใช้ไปอย่างไร (ครูชี้ให้เด็กดูสิ่งต่างๆ ที่หยิบออกมาจากกล่องอีกครั้ง) นี่เป็นเพียงส่วนเล็กน้อย เงินที่เราใส่ถุงทานถูกนำไปใช้ในวิธีต่างๆ กันมากมายเพื่อประกาศให้มนุษย์รู้จักพระเยซู
อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
เมื่อเราให้ทาน เราให้คืนพระเจ้าเพียงเล็กน้อยจากสิ่งมากมายที่ทรงประทานให้เรา พระเจ้าทรงใช้สิ่งที่เราถวายเพื่องานต่างๆ มากมาย ฉะนั้นอย่าลืมทำบุญให้ทาน    เพื่อพระศาสนจักรจะได้ใช้เพื่อเผยแผ่พระนามพระเยซู