แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เคโดร์ลาโอเมอร์ กษัตริย์แห่งเอลาม ปฐก. 14