แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คูชันริชาธาอิม กษัตริย์แห่งเมโสโปเตเมียที่กดขี่อิสราเอลอยู่แปดปีในสมัยผู้วินิจฉัย วนฉ. 3:7-10