แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คีรินิอัส เจ้าเมืองซีเรียสมัยที่จักรพรรดิสั่งให้จดทะเบียนสํามะโนครัว ซึ่งทําให้มารีย์ และโยเซฟไปที่เบธเลเฮม ลก. 2:2