แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เกอร์โชน บุตรชายคนโตของเลวี เกอร์โชนและลูกหลานเป็นหนึ่งในสามวงศ์วานของคนเลวี อพย. 6:16-17; กดว. 3:17-26