แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เกเชม ชาวอาหรับผู้มีอิทธิพล เขาพยายามยับยั้งเนหะมีย์ไม่ให้บูรณะกําแพงเยรูซาเล็ม นหม. 2:19; 6:1-2