แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
papyrus_66aพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเขียนได้อย่างไรถ้าสมัยนั้นไม่มีกระดาษและดินสอ

เมื่อหนังสือพระคัมภีร์เล่มที่เก่าแก่ที่สุดถูกเขียนขึ้นนั้น ยังไม่มีเครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ หรือสำนักพิมพ์ ไม่มีปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกจิ้ม หรือดินสอ แต่ผู้คนในสมัยก่อนนั้นมีเครื่องมือการเขียนแบบอื่น    กระดาษที่พวกเขาใช้แตกต่างจากปัจจุบันนี้      กระดาษที่ใช้เขียนพระคัมภีร์ฉบับแรกน่าจะเป็น “ปาปิรัส” หรือ “หนังสัตว์”    กระดาษปาปิรัสทำมาจากพืชที่ขึ้นอยู่ในแผ่นดินที่บันทึกพระคัมภีร์ กระดาษหนังสัตว์ทำมาจากหนังของสัตว์ ซึ่งนำมาเย็บติดกัน และเก็บไว้เป็นม้วน ในพิพิธภัณฑ์บางแห่งมีม้วนหนังสือเก่าแก่นี้อยู่ ถ้าเราไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ก็จะได้เห็น

ข้อความสำคัญ
  • หลังจากที่กษัตริย์เยโฮยาคิม ทรงเผาม้วนหนังสือที่ข้าพเจ้าบอกให้บารุคเขียนแล้ว พระเจ้าทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าเอาหนังสือมาอีกม้วนหนึ่งเขียนข้อความทั้งหมดในม้วนหนังสือแรกขึ้นใหม่ (เยเรมีย์ 36:27-28)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง อพยพ 24:12;2 ทิโมธี 4:13;2 เปโตร 1:20-21