แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
1068898622ทำไมเราจึงมีพระคัมภีร์

พระเจ้าทรงประทานพระคัมภีร์ให้เรา เพราะพระองค์ทรงปรารถนาที่จะตรัสกับเราในวิธีที่เราสามารถเข้าใจได้ พระเจ้าทรงประทานพระวาจาของพระองค์ในหนังสือที่เราสามารถอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า      เราสามารถแบ่งปันกับเพื่อนๆ พระคัมภีร์เป็นเหมือนแผนที่ แสดงทิศทางที่จะเดินไปในชีวิต พระคัมภีร์เป็นเหมือนกับจดหมายรัก บอกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา พระคัมภีร์เปรียบเหมือนอาหารที่ให้พลังกับชีวิต เพื่อจะพบว่าพระเจ้าเหมือนกับอะไร และพระองค์ปรารถนาให้เรามีชีวิตแบบใด ให้อ่านพระคัมภีร์

ข้อความสำคัญ
พระวาจาของพระเจ้า เป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน ถึงเส้นเอ็นและไขกระดูก วินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้ (ฮีบรู 4:12)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง ยอห์น 5:39-40;16:13-15; 17:20; 20:30-31;กิจการอัครสาวก 17:11; 2 ทิโมธี 3:16-17