แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ใครบ้างควรอ่านพระคัมภีร์


เยาวชน       ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์    เพื่อรู้ว่าควรดำรงชีวิตอย่างไร
ผู้สูงอายุ     ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์     เพื่อรู้ว่าควรตายอย่างไร
ผู้ไม่รู้         ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์     เพื่อพบปรีชาญาณ
ผู้เป็นนักประพันธ์    ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์    เพื่อพบความสุภาพถ่อมตน
ผู้ร่ำรวย             ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์        เพื่อมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ผู้ยากไร้            ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์        เพื่อพบความบรรเทาใจ
ผู้ที่เป็นนักฝัน      ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์         เพื่อพบความปิติยินดี

ผู้ฝึกหัด             ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์    เพื่อพบคำแนะนำ
ผู้อ่อนแอ           ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์    เพื่อพบพลัง
ผู้เข้มแข็ง          ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์    เพื่อพบทิศทาง
ผู้โอหัง             ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์    เพื่อพบการเตือนสอน
ผู้ต่ำต้อย          ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์    เพื่อพบความยินดี
ผู้มีความทุกข์    ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์    เพื่อพบสันติสุข
ผู้อ่อนล้า         ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์    เพื่อพบการพักผ่อน
ผู้เป็นคนบาป    ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์    เพื่อพบความรอด
ผู้สงสัย           ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์    เพื่อพบความมั่นใจ
คริสตชนทุกคน    ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์    เพื่อพบการนำทางไปสู่พระเจ้า

ทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์เพื่อสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือน ให้ปรับปรุงแก้ไข และอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม คนของพระเจ้าจะได้เตรียมพร้อมและพร้อมสรรพเพื่อกิจการดีทุกอย่าง (2 ทิโมธี 3:16-17)