แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระคัมภีร์ในพิธีมิสซาและที่บ้าน


โดยปกติหากไม่อ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว พระศาสนจักรได้จัดให้คริสตชนฟังพระคัมภีร์ทุกวันและทุกสัปดาห์อยู่แล้วในพิธีมิสซา ภาควจนพิธีกรรม (บทอ่าน-บทเทศน์) จึงเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในพิธีมิสซา และควรที่เราจะให้ความสนใจเพราะพระสงฆ์จะเทศน์ตามพระคัมภีร์ประจำวันนั้น เราจะได้เข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะบทอ่าน 3 บทในมิสซาวันอาทิตย์    พระศาสนจักรได้คัดเลือกออกมาจากหนังสือต่างๆ ในพระคัมภีร์เป็น 3 บทที่สอดคล้องกัน เป็นเรื่องที่พระทรงต้องการเตือนใจเราตามเทศกาล    พระคัมภีร์ในพิธีมิสซาจะได้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตของเราผู้ให้ความสำคัญแก่พระวาจาของพระได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ควรเปลี่ยนความคิดที่ว่า “บทอ่าน บทเทศน์ไม่สำคัญ สำคัญเฉพาะการรับศีลหรือ การมาวัดเป็นใช้ได้”     แท้จริงแล้ว พิธีมิสซาจะสมบูรณ์ได้ต้องมีทั้ง 2 ภาค ทั้งการฟังพระวาจาเพื่อพบลู่ทางแสงสว่างในการดำเนินชีวิต และที่สุดรับพระกายของพระเยซูเจ้าเป็นกำลังใจให้เราสามารถปฏิบัติได้ตามแสงสว่างนั้น
ส่วนการอ่านพระคัมภีร์ที่บ้านให้อ่านตามรายการที่แจกกำหนดประจำวัน หรือ อาจเลือกอ่านเป็นเล่มๆ เช่น อ่านหนังสือประกาศกอิสยาห์ หรือ เยเรมีห์ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นต้น
ด้วยการกระทำเช่นนี้ ไม่ว่าอยู่ในมิสซาหรือที่บ้าน พระวาจาของพระยิ่งวันยิ่งมีอิทธิพลลึกล้ำในจิตใจของเรา นำมาซึ่งชีวิตพระในที่สุด