foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วิธีเล่นเกม

+ ตอบคำถามให้ถูกต้อง เพื่อยิงซอมบี้ ก่อนที่พวกเขาจะมาถึงตัวคุณ แล้วคุณจะสามารถตอบคำถามข้อต่อไปได้ มีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ

คำเตือน จงอ่านคำถามให้เร็วและตอบให้ทัน มิฉะนั้นคุณจะ...

zq1