foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เรียงลำดับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ ตอน โนอาห์ ว่าเหตุการณ์ใดมาก่อน - หลัง ให้ถูกต้อง 

วิธีเล่น

  • ลากรูปภาพไปยังกล่องสี่เหลี่ยมด้านบน เรียงจากซ้ายไปขวานะครับ ภายในเวลา 20 วินาที

wf noah