foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เรียงลำดับบุคคลในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ว่าท่านใดมาก่อน ท่านใดมาทีหลัง

วิธีเล่น

  • ลากรูปภาพไปยังกล่องสี่เหลี่ยมด้านบน เรียงจากซ้ายไปขวานะครับ ภายในเวลา 20 วินาที

ot1