foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เมื่อหมุนวงล้อ แล้วปรากฎเป็นรูปบุคคลในพระคัมภีร์ ท่านรู้จักบุคคลผู้นั้นหรือไม่

old1