quiz_resize
สวัสดีครับทุกท่าน

พบกับหัวข้อทดสอบความรู้พระัคัมภีร์กันอีกเช่นเคย คราวนี้เรามาทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ในหัวข้อ "พระคัมภีร์ตอนที่ 2- พระวรสารนักบุญมัทธิว"

วิธีทดสอบความรู้
1. เข้าสู่คำถาม (คำถามมีทั้งหมด 20 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลา 10 นาที)
2. ลงชื่อผู้ตอบคำถาม
3. กด Start เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงครั้งเดียว หากท่านต้องการจะทราบว่า ท่านตอบถูกหรือผิดในข้อนั้นๆ ให้กด Submit แล้วกด next เพื่อไปยังข้อต่อไป
4. เมื่อท่านตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว ให้กด Submit ท่านก็จะทราบว่าท่านได้คะแนนเท่าไร และท่านผ่านการทดสอบหรือไม่

เข้าสู่คำถาม