แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เรื่อง การนำทางของพระเป็นจ้า
พระคัมภีร์ สุภาษิต 4:25-5:1
ภาพรวม เด็กวิ่งซิกแซ็กแข่งกัน  และเรียนรู้เกี่ยวกับหนทางสู่พระเป็นเจ้า
อุปกรณ์ กล่อง 6 ใบ
ประสบการณ์ ให้เด็กๆ ช่วยวางกล่องทั้ง 6 ใบ ตามแบบที่ให้
12
•    แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม  ให้ยืนอยู่ด้านหน้าของกล่องใบแรก
•    เมื่อครูให้สัญญาณ “ไป” ให้คนแรกของแต่ละกลุ่มวิ่งซิกแซ็กไปตามกล่องดังภาพตัวอย่าง  เมื่อกลับมาถึงกลุ่ม แตะมือ คนต่อไปให้วิ่งเช่นเดียวกัน จนครบสมาชิกในกลุ่ม  กลุ่มใดเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ  ให้ทุกคนปรบมือให้กลุ่มชนะ
•    ให้แข่งอีกครั้ง  แต่ครั้งนี้วิ่งตรงไปแตะกล่องใบสุดท้ายแล้ววิ่งกลับ ไม่ต้องวิ่งซิกแซ็ก  กลุ่มใดเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ  ให้ทุกคนปรบมือให้กลุ่มชนะ

การตอบรับ ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม
ครูถาม การวิ่งแบบใดเร็วกว่ากัน  ระหว่างวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งตรงไปแตะกล่องใบสุดท้ายแล้ววิ่งกลับ  อธิบาย
อธิบาย ให้เราฟังว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงทางตรงไว้ว่าอย่างไร
อ่านพระคัมภีร์ สุภาษิต 4:25-5:1
ให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้า และให้การจ้องของเจ้าตรงไป
ข้างหน้าเจ้า จงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้า แล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอน อย่าเหไปข้างขวาหรือหันมาข้างซ้าย จงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชั่วร้าย บุตรชายของเราเอ๋ย  จงตั้งใจต่อปัญญาของเรา จงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเรา

•    ข้อความในพระคัมภีร์ที่เราได้รับฟังแนะนำเราอย่างไร เราอยู่ใน “ถนนแห่งความดี” ได้อย่างไร

ส่งท้าย
ให้เด็กๆ เข้าแถวต่อหลังคุณครู  บอกพวกเขาให้ “มองตรงไปข้างหน้า” และเดินตรงไป จากหน้าห้องไปยังหลังห้อง และกลับมาที่หน้าห้องเหมือนเดิม  ในขณะที่เดิน ให้เด็กแต่ละคนบอกวิธีที่จะได้รับการนำทางจากพระเป็นเจ้าทีละคน  เช่น  สวดภาวนา  อ่านพระคัมภีร์  เชื่อฟังคุณครู  คุณพ่อ  คุณแม่ ฯลฯ

•    ถ้าทำได้ ให้เด็กๆ ไปนั่งบนกล่องเงียบๆ  หลับตา  และฟังคุณครูภาวนาว่า “ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดนำทางตรงให้กับลูกทุกๆ วัน  ในหนทางที่ดีและถูกต้องเพื่อไปหาพระองค์ อาแมน”