แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
b_02961_002เรื่อง พลังอำนาจของพระเป็นเจ้า
พระคัมภีร์ กิจการอัครสาวก 1:8
ภาพรวม เด็กปล่อยลมออกจากลูกโป่ง  และเปรียบเทียบอำนาจของพระเป็นเจ้าโดยทางพระจิตเจ้า
อุปกรณ์ ลูกโป่งเท่าจำนวนเด็ก กระดาษ  เชือกหรือริบบิ้น
ประสบการณ์ แจกลูกโป่งที่ยังไม่ได้เป่าให้เด็กแต่ละคน  และให้โยนลูกโป่งนั้นไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้  กี่ครั้งก็ได้ภายใน 1 นาที หลังจากนั้น  ให้เด็กแต่ละคนเป่าลูกโป่งโดยไม่ต้องผูก  แล้วปล่อยให้ลูกโป่งลอยไปรอบๆ ห้อง  จะเป่าใหม่กี่ครั้งก็ได้ภายในเวลา 2 นาที
การตอบรับ หลังจากนั้นให้เด็กแต่ละคนเก็บลูกโป่งของตนแล้วนั่งเป็นวงกลม
ครูถาม     ลูกโป่งของแต่ละคนลอยไปได้ไกลที่สุดเมื่อใด  เวลาที่เป่าลมหรือไม่ได้เป่า
•    อะไรทำให้ลูกโป่งลอยได้

อ่านพระคัมภีร์ กิจการอัครสาวก 1:8
พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน
•    บรรดาคริสตชนได้พลังอำนาจมาจากไหน
•    งานของคริสตชนกลุ่มแรก คืออะไร

พระเป็นเจ้าทรงสัญญาจะประทานพระจิตเจ้าให้กับบรรดาคริสตชน  ดังนั้น พวกเขาจึงมีพลังอำนาจที่จะไปบอกเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้กับผู้อื่น บางครั้งพวกเราก็กระทำตัวเหมือนลูกโป่งที่แฟบ พวกเราไม่มีพลังถ้าไม่ยอมให้พระจิตเจ้าประทับอยู่ในเรา  พระจิตเจ้าจะทรงประทานพลังอำนาจให้เราสามารถบอกเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้ผู้อื่นได้

ส่งท้าย
•   ให้เด็กแต่ละคนเป่าลูกโป่งและผูกไว้  หลังจากนั้น ให้นำลูกโป่งทุกใบผูกรวมกันด้วยริบบิ้น  และให้เด็กแต่ละคนตีลูกโป่งให้ลอยขึ้นทีละคน  ขณะที่ตีลูกโป่งขึ้น ให้กล่าวว่า “ข้าแต่พระจิตเจ้า   ขอบพระคุณในพลังอำนาจของพระองค์”
•    หลังจากนั้น  ให้นำลูกโป่งไปผูกติดกับประตูห้อง  ทุกครั้งที่เด็กเดินเข้า – ออก ผ่านประตู ให้พวกเขาระลึกถึงพระเป็นเจ้าที่ทรงประทานพระจิตเจ้าทำให้พวกเขามีพลังอำนาจ