แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
imgp3595เรื่อง คำภาวนา
พระคัมภีร์ เพลงสดุดี 91:15-16
ภาพรวม เด็กโยนเหรียญบาทลงในภาชนะ  และเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างความปรารถนา และคำภาวนา
อุปกรณ์ เหรียญบาทเท่าจำนวนเด็ก (หรือให้เด็กนำมาเอง)  ชามใหญ่ 1 ใบ
ประสบการณ์ วางชามที่เตรียมมาตรงกลางห้อง  ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลมล้อมรอบชาม ให้ห่างจากชามประมาณ 4 ฟุต  แจกเหรียญให้เด็กคนละ 1 เหรียญ
ครู ชามใบนี้  คือบ่อแห่งความปรารถนา  ให้แต่ละคนคิดสิ่งที่ตนปรารถนาได้ 1 อย่าง แล้วโยนเหรียญลงในชาม  สมมติว่าถ้าเหรียญของเธอตกในชามแสดงว่าความปรารถนาของเธอจะเป็นจริง  แต่ถ้าเหรียญออกนอกชามไม่ต้องเก็บ  ปล่อยไว้อย่างนั้น

การตอบรับ หลังจากเด็กๆ โยนเหรียญแล้ว ครูถามว่า
•    นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ทำกิจกรรมนี้
•    บอกความแตกต่างระหว่างบ่อแห่งความปรารถนาและคำภาวนา  บ่อแห่งความปรารถนาสามารถรับฟังและตอบสนองความปรารถนาของเธอได้หรือไม่ ทำไม

อ่านพระคัมภีร์ เพลงสดุดี 91:15-16
เมื่อเขาร้องเรียกหาเรา เราก็จะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามทุกข์ยาก เราจะช่วยเขาให้รอดพ้นและจะให้เกียรติยศแก่เขา เราจะให้เขามีอายุยืนยาวและมีความสุข เราจะแสดงว่าเราเป็นผู้ช่วยเขาให้รอดพ้น
•    พระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อเราเรียกหาพระองค์  หรือพระองค์ทรงตอบเราหรือไม่  ทำไม
•    พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนกับเรา  พระองค์ทรงปรารถนาที่จะรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรา เช่น  ปัญหา  ความต้องการ  สิ่งที่เราคิดและความรู้สึกของเรา  พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราติดตามพระองค์

ส่งท้าย บอกให้เด็กแต่ละคนเก็บเหรียญของตนกลับคืน
ครู ให้ถวายเหรียญบาทแห่งการสวดภาวนา  ด้วยการขอบคุณพระเจ้าในสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงประทานให้เรา เช่น  ครอบครัว   เพื่อนๆ  ฯลฯ  แล้วโยนเหรียญลงในชามหลังจากขอบคุณพระเจ้าเสร็จแล้ว

ภาวนาพร้อมกัน
“ข้าแต่พระเจ้า พวกลูกขอบพระคุณที่ทรงสดับฟังคำภาวนาของลูกซึ่งดีกว่าบ่อแห่งความปรารถนา ขอพระองค์โปรดช่วยสอนพวกลูกให้รู้จักฟังเสียงของพระองค์และเดินตามพระองค์ด้วยเถิด อาแมน”

•    ให้เด็กนำเหรียญบาทนั้นไปใส่ในถุงทานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์