แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เรื่อง    การเริ่มต้นที่เหนือกว่า
พระคัมภีร์    2 ทิโมธี 4:7-8ก
ภาพรวม    ให้เด็กๆ แข่งขันกัน  เพื่อจะได้มีประสบการณ์ของการเริ่มต้นอย่างสดชื่น
อุปกรณ์    กระดาษคนละ 1 แผ่น  ลูกอมเท่าจำนวนเด็ก
ประสบการณ์    แจกกระดาษให้เด็กๆ คนละแผ่น  และให้ทุกคนยืนเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน  ครูให้เด็กๆ ถือกระดาษมาหน้าห้องโดยให้กระดาษวางอยู่บนปลายนิ้วทั้งห้าของมือขวา  ห้ามใช้มือซ้ายช่วยจับ  ถ้ากระดาษตกให้เก็บขึ้นมาเริ่มใหม่  เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว  คุณครูให้สัญญาณเริ่มเดินได้   
การตอบรับ    เมื่อเด็กๆ มาถึงหน้าห้องแล้ว  ให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลม

ครูถาม

  • ทุกคนรู้สึกอย่างไรในขณะแข่งขัน
  • ผู้ที่ทำกระดาษตกและต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่รู้สึกอย่างไร

อ่านพระคัมภีร์ 2 ทิโมธี 4:7-8ก
ข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าวิ่งมาถึงเส้นชัยแล้ว ข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้แล้ว ยังเหลืออยู่ก็เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรม ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมจะประทานให้ข้าพเจ้าในวันนั้น

  • เมื่อฟังข้อความจากพระคัมภีร์แล้ว  ทุกคนรู้สึกอย่างไรเมื่อเทียบการแข่งขันของเรากับของนักบุญเปาโล  และท่านจะได้รับรางวัลอะไรเมื่อมาถึงเส้นชัย

อธิบาย    ท่านนักบุญเปาโลกล่าวว่าท่านได้ต่อสู้มาอย่างดี  และรักษาความเชื่อไว้ได้  เหมือนกับพวกเราที่เมื่อกระดาษตกลงไป  เราก็เก็บขึ้นมาและแข่งขันต่อไป  พระเป็นเจ้าทรงช่วยเราเสมอ  เมื่อเราประสบกับความยากลำบากในชีวิตเพื่อให้เราก้าวเดินต่อไป  พระเป็นเจ้าทรงช่วยเราให้เริ่มต้นที่เหนือกว่า
ส่งท้าย    ให้เด็กๆ ทุกคนจับมือกันเป็นวงกลม และภาวนาว่า “ข้าแต่พระเป็นเจ้า  ขอขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอ  ทรงให้อภัย  และให้เราเริ่มต้นชีวิตอย่างสดชื่น  ทรงช่วยเราให้ ‘ต่อสู้อย่างดี’ ในชีวิต  และรักษาความเชื่อไว้  อาแมน”